ޑްރަގް ކޯޓު ، ޢިއްޒުއްދީންމަގު, 20324

3018556

އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި 08:00 - 14:00

ސުވާލާއި ޖަވާބު

ސުވާލާއި ޖަވާބު

ޑްރަގް ކޯޓަކީ ކޮބާ؟

ޑްރަގް ކޯޓު ހުންނަނީ ކޮންތާކު؟

ޑްރަގް ކޯޓަކީ ކޮން ދަރަޖައެއްގެ ކޯޓެއް؟

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަސާސަކީ ކޮބާ؟

ޑްރަގް ކޯޓުގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮބާ؟

ޚާއްޞަ ކޯޓެއް ބޭނުންވަނީ ކީއްވެ؟

ޑްރަގް ކޯޓު ހިނގަނީ ކިހިނެއް؟

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞު ހިނގަނީ ކޮން ބަޔެއްގެ މައްޗަށް؟

ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞު ހިނގާނެތަ؟

މީހަކު މަރާލި މީހެއްގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ޑްރަގް ކޯޓުން ބަލާނެތަ؟

ޑްރަގް ކޯޓުގައި ވަކި ޢަދަދަކަށް ފަނޑިޔާރުން ތިބެން ޖެހޭތަ؟

ބެންޗު އެކުލެވިގެންވަނީ ކިތައް ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް؟

މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ ކަނޑައަޅަނީ ކިހިނެއް؟

މާލެ ނޫން ތަނެއްގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެތަ؟

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓު ރިޕޯޓު ހެދުމަށް އެއްބަސްވެ، އެ ރިޕޯޓު ހެދުމަށް އެއްބާރުލުން ނުދީފި ނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓު ރިޕޯޓުގައި ހިމެނެނީ ކޮން ކަމެއް؟

ވަޒީފާގައި ހުރެގެން ފަރުވާ ހޯދިދާނެތަ؟

ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމަށް އެއްބަސް ނުވާ ނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެތަ؟

ފަރުވާއިން ވަކިކުރުމުގެ އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެތަ؟

ފަރުވާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތަކަކީ ކޮބާ؟

އަޑުއެހުމަށް ކޮންމެހެން ކޯޓަށް އަންނަން ޖެހޭނެތަ؟

އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރު ނުވެވޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދިދާނެތަ؟

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ލިޔުން ލިބޭނީ ކޮން އިރަކު؟