އިތުރު 02 މީހަކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފި

57


ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ އިތުރު 02 މީހަކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރުމާއެކު އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަޙުކުމް ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު މިނިވަން ކުރުމަށް ކޯޓުން ފަހުގެޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ފަހުގެޙުކުމް ކުރެވިފައިވަނީ ޅ.ނައިފަރު، ވެލްކަމްގޭޓް މުޙައްމަދު ސަމާޢު އާއި ގދ.ތިނަދޫ، އަލިހަނދުވަރު ޙަސަން ޝަހުމްގެ މައްޗަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރު މީހަކު ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރާޚިލާފުވުމުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުން ވަކިކޮށްފި

57

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 798/DC/2013 ޤަޟިއްޔާގައި ކ.މާލެ، މ.އެއްމުލިމާގެ އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމުގެތެރޭގައި، ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ ގަވާއިދުތަކާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެފައި ވާތީ، ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގް ކޯޓާއި އެން.ޑީ.އޭ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް  ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އެކަންތައްތައް ޙައްލު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ޑްރަގް ކޯޓާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ބައްދަލުވުން ކ.ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވިއްޖެއެވެ.

  

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގެވުން ވަގުތީ ގޮތުން ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދުއާ ޙަވާލުކުރައްވައިފި!

Untitled-1 20 އޮކްޓޯބަރ 2014 އިން ފެށިގެން ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގެވުން ވަގުތީ ގޮތުން މި ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދުއާ ޙަވާލުކުރައްވައި، ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކަން މިއަދު ޑްރަގް ކޯޓަށް އަންގަވައިފިއެވެ.

ކޯޓުތަކަށް ދާއިމީ އިސް ފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖެހެންދެން ވަގުތީ ގޮތުން ކޯޓު ހިންގުން ހަވާލުކުރެވޭ ބޭފުޅުން ކޮންމެ 6 މަސްދުވަހަކުން ދައުރުވާ ގޮތަށް ޖޭ.އެސް.ސީން މީގެ ކުރިން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދުއާ ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގުން ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...