ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފި!

coverdޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/17 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓު 20 ޖެނުއަރީ 2015ގައި އެ ކައުންސިލަށް ޑްރަގް ކޯޓުން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފުޞީލާއި، މައްސަލަތައް ނިމުނު ގޮތާއި، މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތަކާއި، ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރި މީހުންނާއި ފުރިހަމަ ނުކުރާ މީހުންގެ ތަފުޞީލާއި، މައްސަލަ ނިންމުމަށް ހޭދަވެފައިވާ ވަގުތުގެ އިތުރުން އިދާރީ ގޮތުން ހުރި ދަތިތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގް ކޯޓުގައި 3 އޮން 3 ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި!

nb1

27 ނޮވެމްބަރ 2014 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 03 އޮން 03 ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި 03 ޓީމެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ހަސްފަސް، ކްރެސެންޓް އަދި ސަފާޔާސް އެވެ.  

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

16ޑިސެމްބަރ 2014 އިން ފެށިގެން އެމަހުގެ ނިޔަލަށް ޑްރަގް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދަނީ!

57

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންް މިއަހަރު ގެ ޑިސެމްބަރ 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޑްރަގް ކޯޓު ރިސެސް އަށް ދިއުމަށް ކޯޓު ގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފިއެވެ. ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި، މައްސަލަ ހިންގުން ފިޔަވައި ކުރިޔެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް އެހެން ހުރިހާ ޚިދްމަތްތަކެއް ދެވޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހި ބަހުގެ ތަމުރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިއްޖެ!

10735652 10202946033157979 1615580590 n ދިވެހި ބަހުގެ ޤަވާޢިދާއި ހަމަތަކުގެ ތަމުރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިއަދު ހިންގިއްޖެއެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑެމީއާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މި ޕްރޮގްރާމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ އެކަޑެމީގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލާ ރާފިޢަތު ޢަބްދުލްޤާދިރާއި، މަޝްހޫރު އުސްތާޛު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤެވެ.

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓެރެއިނިންގ މާލަމުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ސެޝަނުގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ 14 މުވައްޒަފަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ބާކީ ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް މީގެ ދެވަނަ ބުރެއް އަދި ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.