ގުޅުއްވުމަށް

ސިޓީ އާއި ލިޔެކިއުންތައް އެޑްރެސްކުރައްވާނީ 

ޑްރަގް ކޯޓު ގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު

 ޑްރަގް ކޯޓު ، ޢިއްޒުއްދީންމަގު

މާލެ / ދިވެހިރާއްޖެ ، 20324

ފޯން ނަންބަރ: 3018556 ،3018557

 ފެކްސް ނަންބަރ: 3018555

 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ފޯނު ނަންބަރުތައް
ސެކްޝަން ފޯނު ނަންބަރު
ރިސެޕްޝަން 3018556
ބިއުރޯ 3017133
ކޭސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 3017122
ރިހިބިލިޓޭޝަން / އެންފޯސްމަންޓް ސެކްޝަން 3017114 / 3017121 / 3017116
ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު 3017112 / 3017118
ބަޖެޓް ޔުނިޓް 3017117 / 3017113
އައި.ޓީ. ޔުނިޓް 3017127 / 3017128
ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތައް:
D1 3017110 / 3017120
D2 3017144 / 3017140
D3 3017142 /
D4 3017115 / 3017119
D5 3017135 / 3017134