އިއުލާން

 # ތަފްސީލް  ހުށައަޅަންޖެހޭ ތާރީޙް

ޑައުންލޯޑް
1

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

27 އޮގަސްޓު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން.
appol
2


                   އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ( ކޮންޓްރެކްޓް )13 ޖޫން 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެކުރިން.
appol
3
ކޯޓު އޮފިސަރ

02 އޭޕްރީލް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެކުރިން.
appol
4 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 28 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން. appol
5 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

28 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން.

appol
6
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

 

05 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން 

appol
7 އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ
27 ޑިސެންބަރު 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
appol
8
                    

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ


08 ނޮވެންބަރު 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  appol
9
                     

 

 

އެސިސްޓެން ޓް ލީގަލް އޮފިސަރ


19 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. appol
10 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 19 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. appol
11 ހައުސްކީޕަރ 25 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެކުރިން. appol

 

މިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ކާރެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.