އިއުލާން

 # ތަފްސީލް  ހުށައަޅަން ޖެހޭ ތާރީޙް
ޑައުންލޯޑް
1
                        އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 

02 މޭ 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެކުރިން
appol
2                         ކޯޓް މާސްޓަރ

02 މޭ 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެކުރިން
appol
3                    އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ    02 މޭ 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެކުރިން
appol

 

މިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ކާރެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.