އިއުލާން

 # ތަފްސީލް  ހުށައަޅަންޖެހޭ ތާރީޙް

ޑައުންލޯޑް
1

ޑްރަގް ކޯޓަށް މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

21 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް appol
2


                     އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( ކޮންޓްރެކްޓް )20 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން
appol
3

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

27 އޮގަސްޓު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން.
appol
4


                   އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ( ކޮންޓްރެކްޓް )13 ޖޫން 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެކުރިން.
appol
5
ކޯޓު އޮފިސަރ

02 އޭޕްރީލް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެކުރިން.
appol
6 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 28 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން. appol
7 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

28 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން.

appol
8
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

 

05 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން 

appol
9 އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ
27 ޑިސެންބަރު 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
appol
10
                    

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ


08 ނޮވެންބަރު 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  appol
11
                     

 

 

އެސިސްޓެން ޓް ލީގަލް އޮފިސަރ


19 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. appol
12 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 19 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. appol

 

މިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ކާރެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.