އިއުލާން

 # ތަފްސީލް  ހުށައަޅަން ޖެހޭ ތާރީޙް
ޑައުންލޯޑް
1
                        އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 

28 މާރިޗު 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެކުރިން.
appol
2                          ޑްރައިވަރ
26 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެކުރިން.
appol
3                    އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ    26 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެކުރިން.
appol

 

މިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ކާރެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.