ލިޔުންތައް

 #   އަހަރީ ރިޕޯޓް
ޑައުންލޯޑް
1
ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް 2019 appol
2
ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2018 appol
3

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2017

appol
4 ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2016 appol
5

ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް 2015

appol
6

 ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2015

 appol
7

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2014

appol
8

ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް 2014

appol
9 ހިންގުމާއި ތަރައްޤީގެ އޮނިގަނޑު 2014 – 2018 appol
10 ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2013 appol
11

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާމީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑުގެ ދިރާސާ

 appol
12

ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް 2013

appol
13 ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ ރިޕޯޓު 2013
appol
14 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2012 appol  
15 ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2012 appol