ފޯމްތައް

 #   ފޯމްގެ ތަފްސީލް
ޑައުންލޯޑް
1

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފޮނުވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހުށަހަޅާ ފޯމު

 appol word
2

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހުށަހަޅާ ފޯމު

 appol word
3 ޝަރިއަތް އަޑުއެހުމަށް ވަނުމަށް އެދި ހުށައަޅާފޯމު appol word
4 ޝަރިއަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހޯދުމަށްއެދޭ ފޯމު appol word
5 އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުން އެކަން ޑްރަގް ކޯޓަށް އަންގާ ފޯމު appol word
6 ޤާނޫނި ވަކީލުން ޑްރަގްކޯރޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު appol word
7 ވަކީލު ހަމަޖެއްސުމުގެ ލިޔުން appol word
8 އެޕޮއިންޓްމެންޓަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމު appol word
9 ފުރައިގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު appol word
10 ފަރުވާ ހޯދާފަރާތުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު appol word
11 ފަރުވާހޯދާ ފަރާތުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރަށް ބަދަލުގެނައުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު appol word
12 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމަށްއެދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހުށަހަޅާ ފޯމު appol word
13 ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުން އެކަން ޑްރަގް ކޯޓަށް އަންގާ ފޯމު appol word
14 ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު appol word
15 އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް appol  word
16 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމު appol word
17

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެދޭފަރާތުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުން

appol   word
18

 މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓު ހުށަހަޅާ ފޯމު

appol